DEANXIT
Vormen en verpakking, wijze van toediening: Doos met 30 dragees in doordrukverpakking. Doos met 100 dragees in doordrukverpakking.

Eigenschappen: Deanxit is een combinatie van een tricyclisch antidepressivum melitraceen met een neurolepticum flupentixol.
Melitraceen heeft de farmacologische eigenschappen van de tricyclische thymoanaleptica. Melitraceen is het actief bestanddeel van Dixeran© en heeft een bipolaire werking op de pyschomotorische functie, die dosisafhankelijk is; bij lage dosis (30 a 60 mg per dag) werkt het activerend en desinhiberend. bij een sterkere dosis, hoger dan 150 mg/dag heeft het een sederende activiteit. De dosis van IO mg melitraceen per dragee Deanxit heeft dus een potentieel activerend effect.
Flupentixol, het actief bestanddeel van Fluanxol© is een neurolepticum met een breed werkingsspectrum, en waarvan het effect afhankelijk is van de grootte van de gebruikte dosis. In lage dosering (0,5 mg a 1 mg per inname) werkt het angstwerend en heeft het ook een activerend en stimulerend effect op de stemming.
Deze twee psychotrope stoffen in lage dosis gecombineerd verbeteren verschillende psychische aandoeningen gekenmerkt door een depressieve symptomatologie. Psychotherapie blijft mogelijk en deze mogelijkheid wordt bevorderd door Deanxit

Indicatles: Wordt voorgesteld bij de behandeling van gematigde en lichte depressieve toestanden zoals involutie depressie, reactionele of neurotische depressie, gepaard met angst, apathie en inhibitie.

Posologie, wijze van gebruik. De gebruikelijke dosis is 1 a 2 dragees,1 a 2 maal per dag; toegediend 's morgens na het ontbijt en 's middags na de maaltijd. Bij geriatrische patiŽnten is 1 dragee 's morgens meestal voldoende. Wanneer een stabiel klinisch effect is bereikt, kan men in de gevallen waar men het toedienen van een tricyclisch antidepressivum wenst te vermijden, de behandeling verderzetten met de tabletten Fluanxol van 0.5 mg. Wanneer slaapstoornissen aanwezig zijn zal men vermijden Deanxit in te nemen na 17 uur en kan een sedativum worden voorgeschreven.

Contra-indicaties: De vroege herstelperiode van een myocardinfarct. Geleidingsstoornissen ter hoogte van de bundel van His. Onbehandeld kamerhoekblok glaucoom. Acute intoxicaties met alcohol, barbituurzuurderivaten en opiaten. Comaís. Bij patiŽnten die vooraf werden behandeld met M.A.O.-remmers dient een wachtperiode van 15 dagen te worden in acht genomen alvorens een behandeling met Deanxit aan te vangen. Overgevoeligheid voor een der bestanddelen van Deanxit.

Ongewenste effecten: Met de aangewezen posologie zijn storende nevenwerkingen zeldzaam. In deze dosis heeft Deanxit geen hypnogeen effect. Deanxit combineert
de werking van een neurolepticum en een thymoanalepticum in lage dosering; wat een compenserend effect mogelijk maakt op de wederzijdse nevenwerkingen van beide produkten. Dit werd klinisch vastgesteld. Nochtans mag men bij gevoelige personen de kans op nevenwerkingen niet uitsluiten. De mogelijke bijwerkingen van flupentixol bestaan uit het optreden bij sommige patiŽnten van agitatie en slapeloosheid. Extrapyramidale symptomen zoals beven of een uitgesproken sedatief effect worden alleen verwacht bij overdosering. Extrapyramidale symptomen kunnen worden gecontroleerd door het toedienen van antiparkinson-middelen, uitgezonderd L-dopa.
De mogelijke bijwerkingen te wijten aan melitraceen zijn vooral anticholinergisch van aard. Het zijn: beven, droge mond, accommodatiestoornissen, tachycardie, hyperhidrosis, duizeligheid. Ten titel van inlichting kan worden vermeld dat bij hoge dosis de mogelijkheid bestaat van het optreden van volgende cardiovasculaire effecten: tachycardie, orthostatische hypotensie en rythmestoornissen. Bij hoge dosis of in geval van overdosering worden hartgeleidingsstoornissen zichtbaar op het E.C.G., maar deze verdwijnen met het stopzetten van de toediening. Ter informatie dient ook te worden vermeld dat er een mogelijkheid bestaat voor endocriene bijwerkingen zoals stoornissen van het libido, sexuele impotentie en gynaecomastie. Er dient te worden opgemerkt dat libidostoornissen en impotentie frequent als symptomen voorkomen bij depressie en dat ze meestal snel verdwijnen onder de invloed van een doeltreffende antidepressieve medicatie. Allergische reacties onder vorm van huidreacties, icterus of stoornissen van de bloedformule zijn mogelijk.

Bijzondere voorzorgen bij gebruik: Het vervangen van een tranquillizer door Deanxit moet gebeuren door een progressieve vermindering van de dosis van de tranquillizer. Het bruusk overschakelen van de ene psychotrope stof op de andere kan aanleiding geven tot het optreden van agitatieverschijnselen. Voorzichtigheid is ook geboden wanneer de algemene toestand van de patiŽnt minder goed is vooral met betrekking tot de hart- of leverfunctie alsook bij oogaandoeningen (glaucoom). In gevallen met epilepsie kan Deanxit zoals andere psychopharmaca een crisis uitlokken.
In geval van voorafgaand gebruik van een M.A.O.-remmer zal een wachttijd van 15 dagen worden in acht genomen alvorens Deanxit toe te dienen.

Zwangerschap en lactatie: Deanxit zal tijdens de zwangerschap of de lactatieperiode slechts worden gebruikt voor zover het therapeutisch nut groter is dan het risico voor de foetus of de pasgeborene.

Interacties: PotentiŽring van de werking van alcohol, barbituraten en opiaten is mogelijk. Het bevatten van een tricyclisch antidepressivum sluit het gelijktijdig toedienen van een M.A.O.-remmer uit. Neuroleptica en thymoanaleptica verminderen het bloeddrukdalend effect van guanethidine en producten met gelijke werking. De farmacodynamische effecten van directe sympaticomimetica kunnen worden versterkt door Deanxit. Anticholinergica kunnen het bestaande anticholinergisch effect van Deanxit versterken.
Besturen van een voertuig en gebruik van machines: Omwille van de mogelijkheid van een potentiŽring door Deanxit van de centrale werking van alcohol, slaapmiddelen en pijnstillers, kan een sedatie zich voordoen bij het gelijktijdig gebruik van Deanxit met deze stoffen. Om deze reden is voorzichtigheid geboden, vooral bij het begin van een Deanxit behandeling alvorens de gevoeligheid van de patiŽnt voor het product is gekend.

Overdosering: Er zijn geen gevallen van overdosering met dodelijke afloop bekend met Deanxit. Bij ťťn geval van inname van IOO dragees Deanxit was de afloop niet fataal. In geval van overdosering zijn het vooral de intoxicatie symptomen van melitraceen die overheersen. Binnen de eerste uren na een massieve inname (meer dan 1 g melitraceen) worden vooral waargenornen: slaperigheid of excitatie, soms hallucinaties. Neurovegetatieve bijwerkingen zijn: mydriase, tachycardie, urineretentie. droge mond, en een vermindering van het darmperistaltisme. De symptomen door overdosering van Flupentixol zijn vooral extrapyramidale symptomen maar worden met Deanxit zelden gezien. De behandeling van de symptomen van een overdosering met Deanxit gebeurt als volgt: maagspoeling en toedienen van actief koolstof. Algemene maatregelen om indien nodig de hart- en ademhalingsfuncties te ondersteunen. Adrenaline zal aan deze patienten niet worden toegediend.

Bewaring: Bewaard bij kamertemperatuur (15įC - 25įC) is de houdbaarheid van Deanxit dragees 3 jaar. De vervaldatum is op de verpakking aangeduid na het kenteken "EX: -/-"; het eerste cijfer duidt de maand, het tweede het jaar aan.
Aflevering: Op medisch voorschrift.
Datum van de laatste bijwerking van de bijsluiter: 12-1989.
Prijs: 30 drag.: 153 F./ IOO drag.: 389 F.
R/LEXOTAN
PROTHIADEN