@PartyWalker[TM]
 


The walker's ten commandments
2. I walk the path of virtue: loyalty, integrity, dignity, civility, courage, prudence and charity are of the utmost importance to me.

NEXT
De tien geboden van Party Walker
2. Ik bewandel het pad der deugd: loyaliteit, integriteit, waardigheid, hoffelijkheid, moed, voorzichtigheid en liefdadigheid staan hoog in mijn vaandel.

VOLGENDE
Les dix commandements du promeneur
2. Je parcours les chemins de la vertu: loyauté, intégrité, dignité, courtoisie, courage, prudence et charité sont mes mots d'ordre.

SUIVANT


Join Walker[TM]
  Join PartyWalker™ and get instant access to Party Walkers special sites & guest book!
Neem deel aan Walker™ en open hier en nu Party Walkers speciale sites & gastenboek!
Participez à PartyWalker™ et accédez immédiatement aux sites spéciaux et au livre d'or de Party Walker!
Your lucky Walker Number™ is !